0005016Rhythmic Activities
กิจกรรมเข้าจังหวะ
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
หน่วยกิต1 (1-1-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกทักษะเบื้องต้นของการเคลื่อนไหวต่างๆ ทักษะเบื้องต้นของจังหวะของดนตรี การเคลื่อนไหวประกอบไปกับดนตรี การร้องเพลงประกอบการเล่นและการเต้นรำที่ง่ายๆ การเต้นพื้นเมืองที่ง่ายๆ และเป็นที่นิยมหลักเบื้องต้นของการเต้นสแควดานซ์


Practices of basic movement skills; basic skills of rhythm; movement with music; singing with simple playing and dancing; simple and popular country dancing; basic principle of square dance.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54