0005003Swimming 1
ว่ายน้ำ 1
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
หน่วยกิต1 (1-1-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้ำ ความรู้และความเข้าใจ เทคนิคการว่ายน้ำแบบต่างๆ การเตรียมอุปกรณ์การสอน การปลูกฝังความรู้ และทัศนคติที่ดี


Practices of swimming basic skills; knowledge and understanding of various swimming technigues; equipment preparation; developing a good knowledge, understanding, and attitude.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54