0204473Energy Management and Conservation
การจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0204221 หรือ
0204232

Course Description
บทนำและการใช้พลังงานในประเทศไทย หลักการเบื้องต้นทางการจัดการพลังงานการวางแผนเพื่อการจัดการพลังงาน การตรวจสอบพลังงาน การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านพลังงาน การจัดการด้านการทำความร้อน ความเย็น โหลดไฟฟ้า และ
แสงสว่าง การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการพลังงานและด้านเศรษฐศาสตร์ของการใช้พลังงาน


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54