0503311Foundations of Educational Technology
หลักการของเทคโนโลยีการศึกษา
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติของการนำเอาความรู้ ทักษะและเจตคติ ที่สำคัญที่นำมาใช้ออกแบบสื่อการสอนทั้งนี้ผู้เรียนจะสำรวจ และเสนอโครงการที่มีองค์ประกอบของการคิดการเขียนโดยใช้ทฤษฎีของการออกแบบสื่อมาใช้


An historical overview of the field and delineates the foundational knowledge, skills, and attitudes needed by professionals in the field of educational technology and instructional design,
exploration of the field by engaging in collaborative projects along with thinking and writing about various aspects of educational technology and the underlying instructional design theories.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54