0503309Foundations of Distance Learning
หลักการการศึกษาทางไกล
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
มโนทัศน์และทฤษฎีเบื้องต้นของการศึกษาทางไกล ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในสาขาวิชา เทคโนโลยีการถ่ายทอดต่างๆ การวิเคราะห์การออกแบบระบบ การพัฒนา การนำส่ง และการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาในระบบทางไกล


Basic concepts and principles of distance learning, the theoretical underpinnings of the field, and various delivery technologies. A systematic approach to the design, development, delivery, and evaluation of instruction for learners at a distance .
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54