0503103Internet for Learning
ระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
มโนทัศน์และหลักการการใช้เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ โครงสร้างของเครือข่ายการเรียนรู้และการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย ลักษณะและรูปแบบการใช้เครือข่ายการเรียนรู้


Concepts and principles of the use of internet for learning, structure of internet, learning from internet and characteristics and models of the use of internet for learning.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet