0502313Crowd Psychology
จิตวิทยาฝูงชน
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พฤติกรรมฝูงชน กระบวนการในการเกิดพฤติกรรมฝูงชน ทฤษฎีและเทคนิคทางจิตวิทยาฝูงชน เพื่อบริหารจัดการฝูงชนให้ไปในทิศทางที่พึงประสงค์


Crowd behavior, process of crowd performing, theories and techniques on crowd psychology to manage it to meet the desired goals.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54