0104492Practicum for Tourism
การฝึกงานเพื่อการท่องเที่ยว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต4 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมในสถานที่จริง ตลอดจนความสามารถที่จะนำวิชาการเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งทดลองปฏิบัติงานด้าน
ธุรกิจการท่องเที่ยวด้วย


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54