0104464History of Latin America
ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาพิจารณาประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกา ตั้งแต่ชาวยุโรปเข้าไปในคริสต์ศตวรรษที่ 16 จนถึงปัจจุบัน ความแตกต่างของการตั้งอาณานิคมของสเปนและโปรตุเกส บทบาทของศาสนาโรมันคาธอลิคในระยะเริ่มแรก ปัญหาเรื่องทาสและการเริ่ม
ก่อตั้งประเทศต่าง ๆ ในดินแดนแถบนี้


เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet