0104463Foreign Policy of the United States
นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับนานาประเทศ ตั้งแต่แรกก่อตั้งประเทศจนถึงปัจจุบัน เน้นบทบาท และความรับผิดชอบของสหรัฐอเมริกาในโลกปัจจุบัน 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54