0104463Foreign Policy of the United States
นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับนานาประเทศ ตั้งแต่แรกก่อตั้งประเทศจนถึงปัจจุบัน เน้นบทบาท และความรับผิดชอบของสหรัฐอเมริกาในโลกปัจจุบันเวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet