0104462American Social and Cultural History
สังคมและวัฒนธรรมอเมริกา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาเกี่ยวกับรากฐานของสังคมอเมริกัน อิทธิพลของยุโรปทางด้านศาสนา เศรษฐกิจ การศึกษาและปรัชญา แนวโน้มของการปฏิรูปทางสังคมด้านต่าง ๆ ตั้งแต่หลังสงครามกลางเมือง อิทธิพลของวัฒนธรรมแบบมวลชน (Masss culture)
ที่มีต่อมาตรฐานการครองชีพของคนอเมริกันและปัญหายุ่งยากในสังคมปัจจุบัน


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54