0104453The Making of Modern Britain
ประวัติความเป็นมาของอังกฤษปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาถึงวิวัฒนาการทางการเมือง การปกครองของอังกฤษตั้งแต่สมัยราชวงศ์ทิวดอร์จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นถึงระบบทางการเมืองแบบรัฐสภา การปฏิรูปทางเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งนำเข้าสู่การปกครองระบบรัฐสวัสดิการ (Welfare state) ในปัจจุบัน 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54