0104452Economic History of Europe
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจยุโรป
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาเศรษฐกิจยุโรปในสมัยกลางเพื่อเป็นพื้นฐานของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจจากคริสต์วรรษที่ 16-20 ศึกษาปัญหาและหัวข้อสำคัญ ๆ เช่น ปัญหาการเพิ่มและลดลงของจำนวนประชากร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การปรับปรุงการกสิกรรม
การหัตถกรรม การเงิน การธนาคาร ระบบและนโยบายการค้า การปฏิวัติอุตสาหกรรม การเศรษฐกิจระหว่างประเทศ


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54