0104421Readings in Southeast Asia History
การอ่านและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
บุรพวิชา : ปศ. 222 เลือกศึกษาวิเคราะห์เหตุการณ์ทางด้านการเมือง เศาณฐกิจ สังคม การต่างประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ส่งผลสะท้อนจนถึงปัจจุบัน 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54