0104421Readings in Southeast Asia History
การอ่านและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
บุรพวิชา : ปศ. 222 เลือกศึกษาวิเคราะห์เหตุการณ์ทางด้านการเมือง เศาณฐกิจ สังคม การต่างประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ส่งผลสะท้อนจนถึงปัจจุบันเวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet