0104415Local History
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การตั้งถิ่นฐานของชาวไทยและกลุ่มชาติพันธุ์ในแต่ละท้องถิ่น ปรากฏการณ์ทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเฉพาะท้องถิ่น


Settlements of Thai people and ethnic groups; political, administrative, economic, social and cultural phenomena in a specific locality
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54