0104413History of Rattanakosin Period: The Modernzation
ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ยุคปรับปรุงประเทศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงปัจจุบัน เน้นในเรื่องการปรับปรุงประเทศให้เจริญก้าวหน้าในด้านการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณี วิทยาการตามแบบสมัยใหม่
และอื่น ๆ ตลอดจนปัญหาในการปรับปรุงประเทศ ความพยายามในการแก้ปัญหาเหล่านั้นและผลที่ได้รับ


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54