0105423English for Journalism
ภาษาอังกฤษสำหรับการหนังสือพิมพ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการฝึกการเขียนหัวข่าว รายงาน บทบรรณาธิการ บทวิเคราะห์ วิจารณ์ หลักและโครงสร้างของการหนังสือพิมพ์


Practice in writing news reports, headlines, editorial columns, analysis and critics, with emphasis on principles of journalism.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54