0105317Teaching of English 2
หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาหลักสูตรและวิธีการสอนภาษาอีงกฤษที่ใช้ในปัจจุบัน ทดลองการปฏิบัติการสอนเพื่อใช้สื่อการเรียนแบบต่าง ๆ รวมทั้งวิธีการประเมินและวัดผล การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54