0105316Teaching of English 1
หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาหลักสูตรและวิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบต่าง ๆ รวมทั้งสื่อการเรียนที่ใช้ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54