0104411History of Sukhothai and Early Lanna-Thai
ประวัติศาสตร์สุโขทัยและลานนาไทยตอนต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาเกี่ยวกับการตั้งตนเป็นปึกแผ่นของสมัยสุโขทัยและล้านนา วิวัฒนาการทางด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนผลที่กระทบถึงไทยในยุคปัจจุบัน 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54