0104411History of Sukhothai and Early Lanna-Thai
ประวัติศาสตร์สุโขทัยและลานนาไทยตอนต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาเกี่ยวกับการตั้งตนเป็นปึกแผ่นของสมัยสุโขทัยและล้านนา วิวัฒนาการทางด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนผลที่กระทบถึงไทยในยุคปัจจุบันเวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet