0104341Indian Civilization
อารยธรรมอินเดีย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกาอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำคงคา อารยธรรมสมัยต้นในอินเดียตอนกลางและตอนใต้ และอารยธรรมสมัยอังกฤปกครองอินเดียจนถึงปัจจุบันเวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet