0105410Contemporary Literature
วรรณกรรมร่วมสมัย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาวรรณกรรมดีเด่นของนักเขียนชาติต่าง ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษและอเมริกัน เพื่อให้เข้าใจความหมาย ตลอดจนลักษณะของการประพันธ์ แนวคิดทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม ที่ปรากฏในงานเขียนรวมทั้งสามารถวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมนั้นได้อย่างมีหลักเกณฑ์


Outstanding literary works of foreign authors besides English and American writers to gain understanding of meaning, writing styles, cultural concepts, and situations reflected in the works, as well as to be able to analyze and criticize properly.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54