0105409Children's Literature
วรรณกรรมสำหรับเด็ก
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมที่ดีเด่นสำหรับเด็ก เช่น เทพนิยาย เรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวผจญภัย และวิทยาศาสตร์


Analysis of outstanding literary works for children, including fairy tales, journeys, adventures, and science fiction.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54