0105311Poetry
บทกวีนิพนธ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105307 หรือ
0105308

Course Description
ศึกษาบทประพันธ์ร้อยกรองภาษาอังกฤษของกวีชาวอังกฤษและอเมริกันในยุคต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจความหมายและแนวคิดที่เป็นลักษณะเด่นของแต่ละยุค พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์และวิจารณ์บทประพันธ์ได้อย่างมีหลักเกณฑ์


English poetry by British and American poets of different periods to gain understand of meaning and ideas characteristic of each period, and to be able to analyze and criticize each poet with suitable criteria.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet