0104303Historiography 2
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ฝึกวิธีค้นคว้าและเขียนงานทางประวัติศาสตร์ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเทศต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมและแนะนำอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ผู้สอนหรือที่ปรึกษา 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54