0104461History of the United states
ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของประเทศสหรัฐอเมริกาในด้านต่าง ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เน้นพัฒนาการทางด้านการเมือง ปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของสหรัฐอเมริกาในวงการเมืองระหว่าง
ประเทศ


เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet