0105209English Error Analysis
การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย ทั้งในด้านศัพท์และโครงสร้างของประโยค วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนะแนวทางแก้ไข ข้อผิดพลาดเหล่านั้น 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54