0104352Europe in the 19th to 20th Centuries
ยุโรปคริสต์ศตวรรษที่ 19-20
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาวิเคราะห์สภาพของยุโรปสมัยหลังนโปเลียนสิ้นอำนาจ ขบวนการเสรีนิยม ชาตินิยมและจักรวรรดินิยม การรวมชาติต่าง ๆ การเป็นมหาอำนาจของเยรมนี ปัญหาการขัดแย้งทางเศรษฐกิจ และการเมือง ลัทธิเบ็ดเสร็จซึ่งก่อให้เกิดสงคราม
โลกครั้งที่สองและผลที่ตามมา


เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet