0105307Introduction to Prose and Poetry
ร้อยแก้วและร้อยกรองเบื้องต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
งานเขียนร้อยแก้วประเภทต่าง ๆ และบทประพันธ์ร้อยกรองเพื่อให้เข้าใจกลวิธีในการประพันธ์ และลักษณะการใช้ภาษาในการสื่อความหมายและถ่ายทอดอารมณ์ตลอดจนสามารถวิเคราะห์และวิจารณ์งานที่อ่านได้อย่างมีหลักเกณฑ์


Prose and poetry, composing strategies and language styles used in conveying meaning and mood ; practice in analyzing and criticizing prose and poetry with reference to suitable criteria.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet