0105208Paragraph Writing
การเขียนอนุเฉท
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาและฝึกวางโครงสร้างอนุเฉท และฝึกเขียนอนุเฉทแบบต่าง ๆ รวมทั้งการใช้คำเชื่อมที่เหมาะสม


Practical lesson for structure of paragraph, forms, appropriate conjunctions according to grammar.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54