0105207Analytical Reading
การอ่านเชิงวิเคราะห์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ฝึกการอ่านข้อความต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจความหมายที่ถูกต้อง โดยสามารถตีความจากเจตนารมย์และเจตนคติของผู้เขียนและสามารถสรุปข้อความที่อ่านได้ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54