0105203English and American Cultural Background
พื้นฐานวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาแนวความคิดและอารยธรรมตะวันตกที่สำคัญและมีอิทธิพลต่อวรรณกรรมวัฒนธรรมและชีวิตประจำวันในสังคมอังกฤษและอเมริกัน


Important western concepts and civilization influential to literature and the way of life in British and American societies.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54