0104331History of East Asia
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ๆ ทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจสังคม การศึกษา ปรัชญา และการต่างประเทศของจีน ญี่ปุ่น เกาหลี เน้นถึงการต่อต้านหรือรับอิทธิพลของประเทศตะวันตก และการนำประเทศเข้าสู่ยุคใหม่
บทบาทความสำคัญของดินแดนแถบนี้ในปัจจุบัน


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54