0104311Thai History 3
ประวัติศาสตร์ไทย 3
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องราวการปกครองของไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนกระทั่งปัจจุบัน โดยพิจารณาถึงจุดเด่น และ ข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบันรวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการปกครองด้วย 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54