0104212Thai History 2
ประวัติศาสตร์ไทย 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรี และรัตนโกสินทร์ การกู้อิสระภาพและการฟื้นฟูประเทศจนมั่นคง ความสัมพันธ์กับประเทศทางตะวันตกตลอดจนผลกระทบในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการปรับปรุงประเทศตามแบบสมัยใหม่ จนถึง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54