0104211Thai History 1
ประวัติศาสตร์ไทย 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย ตั้งแต่เริ่มมีหลักฐานมาจนถึงสมัยตั้งอาณาจักรสุโขทัยล้านนา จนสิ้นสมัยอยุธยา ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การต่างประเทศ ปรัชญา ฯลฯ โดยอาศัยหลักการค้นคว้าใหม่ ๆ ประกอบ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54