TH524World Views of Thai Literature
โลกทัศน์จากวรรณกรรมไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาวิเคราะห์และวิจารณ์โลกทรรศน์ของคนไทยเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองที่ปรากฏในวรรณกรรมเวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet