TH524World Views of Thai Literature
โลกทัศน์จากวรรณกรรมไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาวิเคราะห์และวิจารณ์โลกทรรศน์ของคนไทยเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองที่ปรากฏในวรรณกรรม 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54