0045003Wisdom for Quality of Life
ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิต
สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป, สำนักศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ลักษณะและประเภทของภูมิปัญญา ภูมิปัญญาและความสัมพันธ์กับความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีอีสาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน การปรับใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่พบในภูมิปัญญาท้องถิ่นในชีวิตประจำวัน


Definition, condition and types of wisdom; wisdom and its relationships with beliefs, culture and Isan traditions; environment and natural resources in the community;
application of knowledge of science and technology embedded in local wisdom in daily life
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54