TH645Seminar in Research Trends in Thai Language and Literature
สัมมนาแนวโน้มการค้นคว้าวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาผลการวิจัยเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีไทย และวิเคราะห์แนวโน้มของการวิจัยเวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet