TH527Literary Criticism
วรรณกรรมวิจารณ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาทฤษฎีการวิจารณ์วรรณคดีทั้งของตะวันออกและตะวันตก ฝึกวิจารณ์วรรณคดีไทยตามแนวทฤษฎีที่ได้ศึกษาเวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet