0103316Co-operatives
การสหกรณ์
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0103107 หรือ
0103108 หรือ
EC110 หรือ
EC111

Course Description
การอภิปรายถึงแบบต่างๆ ของสหกรณ์ในประเทศต่าง ๆ เช่น สหกรณ์ ผู้ผลิต สหกรณ์ผู้บริโภค สหกรณ์บำรุงที่ดิน สหกรณ์ออมทรัพย์ และอื่น ๆ การอภิปรายจะเน้นถึงสหกรณ์แบบที่มีความจำเป็นสำหรับการปฏิรูปทางการเกษตร นอกจากนี้จะต้องกล่าวถึงความสำเร็จของสหกรณ์ในปรเทศต่าง ๆ
ทั้งในกลุ่มประเทศสังคมนิยมประชาธิปไตย และสังคมนิยมคอมมิวนิสต์


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55