0004001Principles of Problem Solving
หลักการแก้ไขปัญหา
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, กลุ่มวิชาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการพยาบาล
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการและกระบวนการแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หลักการแก้ไขปัญหาสังคม วงจรปัญหา ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาสังคม การคิด การตัดสินใจ ปัญหาในการแก้ไขปัญหา และแนวทางการปรับปรุงความสามารถในการแก้ไขปัญหา


Principles and process of scientific problem solving, principles of social problem solving, problem cycle, steps of social problem solving, thinking , decision making, problems in problem solving, and improving of problem solving ability .
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54