0103108Introduction to Economics
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การศึกษาพื้นฐานของแนวความคิดรวบยอด เกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ รายได้ประชาติ การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ


A study of concept regarding fundamental economic problems, economic activities, nation income, internationnal trade, and economic development.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54