EN671Independent Study
การศึกษาอิสระ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปฏิบัติงานวิจัยเฉพาะเรื่อง โดยศึกษาข้อมูลจากงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องเสนอผลงานในรูปแบบการเขียนรายงาน 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54