EN571Seminar in Research & Development in Language and Literature
สัมมนาการวิจัย และพัฒนาทางภาษาและวรรณคดี
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สัมนาเชิงปฏิบัติการในการวิเคราะห์โครงการวิจัย และพัฒนาทางภาษาและวรรณคดี ฝึกเป็นผู้ช่วยวิจัยหรือเขียนโครงการวิจัยและพัฒนาขนาดเล็ก นำผลการวิจัยไปทดลองใช้ระยะสั้นๆ ในห้องเรียน 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54