EN541English and American Prose and Poetry I
วรรณกรรมอังกฤษและอเมริกัน 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาวรรณดีเด่นของนักประพันธ์อังกฤษและอเมริกันเพื่อให้เข้าใจชีวิตและความคิดอย่างลึกซึ้ง เพื่อเข้าถึงปัญหาที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสังคม และรู้จักลีลาในการเขียนวรรณคดีแบบต่างๆ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54