EN500Reading
การอ่าน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต2 (0-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกอ่านเพื่อให้ได้เนื้อความที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านและเข้าใจตำราในแขนงวิชาต่างๆ และสามารถจะประเมินค่าอย่างมีเหตุผล 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54