ED501Philosophical Foundations of Education
พื้นฐานทางปรัชญาของการศึกษา
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาและวิเคราะห์ระบบความคิดและหลักการทางปรัชญาความคิดทางการศึกษาของนักปรัชญา นักการศึกษา และนักคิดคนสำคัญๆ ของไทยและต่างประเทศ โดยเน้นกระบวนการคิด แนวการนำปรัชญามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาไทย 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54