0031005Thai for Aesthetic Communication
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป, สำนักศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสำคัญของสุนทรียภาพ สุนทรียภาพทางภาษา กลวิธีการสร้างสรรค์และการสื่อสารภาษาที่มีความงาม แนวทางพิจารณาความงามทางภาษาทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง
ศึกษากวีนิพนธ์และบทประพันธ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อให้มองเห็นศิลปะภาษา มโนทัศน์ ค่านิยม และพลังแห่งภาษา

Meaning and significance of aesthetics, language aesthetics, strategies for creating and communicating aesthetic language, ways to examine language aesthetic
both in poems and creative writing to see language art, concepts, values, and power of language
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55