0803154Nutrition
โภชนาการ
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสำคัญของสารอาหารที่มีต่อชีวิตมนุษย์ อิทธิพลของสารอาหาร และอาหารเสริมต่อสุขภาพอนามัย การประเมินภาวะโภชนาการ ปัญหาโภชนาการ และความรู้เกี่ยวกับโภชนาการในการปรับปรุงสภาวะโภชนาการของตนเอง ครอบครัว และชุมชน


The importance of nutrients for human life, the influence of nutrients and supplements for health; nutrition status evaluation, nutrition problems and knowledge of adjustment of nutrition status for oneself, the family and community.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54